PATONG-SAO.GO.TH
แหล่งท่องเที่ยว
พัฒนาพะตงให้น่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง ยึดหลักความต้องการ ทำงานแบบโปร่งใส ใส่ใจการศึกษา ปลอดปัญหายาเสพติด ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
วิดีโอ