นโยบาย

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลพะตง

1. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

- ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และรายได้ของประชาชน

- ส่งเสริมเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้คนในชุมชน รวมทั้งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

- สนับสนุนงบประมาณ วัสดุในโรงเรียนตลอดจนการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนในตำบล

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- การป้องกันและขจัดโรคติดต่อและพาหะนำโรคสู่ชุมชนและเพิ่มโอกาส เข้าถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณะสุขที่ได้มาตรฐานอย่างทั่วถึง

- เสริมสร้างสถานบันครอบครัวให้อบอุ่นและเข้มแข็งเป็นหน่วยพื้นที่และภูมิคุ้มกันจากปัญหาสังคม ปัญหายาเสพติดแก่สมาชิกทุกวัยในครอบครัว

- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งด้านสุขภาพอนามัย การกีฬา โดยมุ่งส่งเสริมให้สตรีเด็กเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

3. ด้านเศรษฐกิจ

- ส่งเสริมให้มีการร่วมกลุ่มอาชีพทางการเกษตร และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ ลดรายจ่าย

- เพิ่มความรู้และสนับสนุนงบประมาณให้แก่กลุ่มอาชีพต่าง ๆ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และส่งเสริมการใช้ปุ๋ยชีวภาพ

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มเลี้ยงสัตว์

4. ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- จัดให้มีการบริการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ การคัดแยกขยะโดยแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานราชการต่าง ๆ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

- ส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมมีระบบการบำบัดน้ำเสียแบบมาตรฐานและได้รับมาตรฐาน ISO 14001 ด้านสิ่งแวดล้อม และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังโรงงานอุตสาหกรรมมิให้ก่อมลพิษขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้โรงงานเข้าร่วมโครงการ เทคโนโลยีสะอาดของกรมควบคุมมลพิษ

5. ด้านการเมืองการปกครอง

- ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยจัดให้มีตำรวจชุมชนโดยได้รับค่าตอบแทน จากองค์การบริหารส่วนตำบล และสนับสนุนงบประมาณ อุปกรณ์ในการรักษาความปลอดภัยโดยเน้นการออกตรวจพื้นที่ป้องกันอาชญากรรม

- ส่งเสริมการปกครองในระบบประชาธิปไตยในชุมชน ในโรงเรียน ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ปรับปรุงและพัฒนาเส้นทางคมนาคม ให้มีคุณภาพมาตรฐานและทั่วถึงครอบคลุมทุกพื้นที่

- ขยายเขตไฟฟ้า เพิ่มไฟฟ้าสาธารณะแสงสว่าง 

- ระบบน้ำประปาที่สะอาดและปลอดภัย

- ผลักดันการขยายเลขหมายโทรศัพท์ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

7. ด้านการบริหารจัดการ

- การบริหารขององค์กรต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

- เพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรของท้องถิ่นทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา และฝ่ายข้าราชการประจำ 

- ลดระยะเวลาขั้นตอนการทำงานเพื่องานบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ

- เพิ่มรายได้ในการจัดเก็บภาษีให้ท้องถิ่น

8. ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- จัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึงและทันท่วงทีโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน